اندازه ‌نويسي لاستیک معمولاً بر حسب ميليمتر، اينچ و يا تركيبي از اين دو واحد نوشته و مشخص مي‌گردد. در رايج‌ترين روش اندازه‌ نويسي تايرهاي راديال، پهناي مقطع تاير، نسبت منظر (درصد پهنا) و قطر رينگ مدنظر قرار مي‌گيرد. در برخي سيستم‌هاي اندازه ‌نويسي، شاخص‌هاي بار و سرعت نيز در كنار اندازه‌هاي مزبور درج مي‌گردد.
همچنين براي آنكه گروه‌بندي تاير از نظر تعلق به گروه سواري، وانتي و يا كاميوني مشخص گردد، قبل از اندازه تايرهاي سواري حرف P‌ (مخفف Passenger) به معناي سواري و در انتهاي اندازه تايرهاي وانتي حرف LT (مخفف Light Trauck) به معناي وانتي درج مي‌شود.
رايج‌ترين شيوه‌هاي اندازه ‌نويسي لاستیک به شرح زیر ‌مي‌باشد.

اندازه ‌نويسي لاستیک باياس(20-10.00)
در مثال فوق 10.00 اندازه عرض مقطع اسمي تاير بر حسب اينچ، علامت “-” معرف ساختار باياس و عدد 20 اندازه قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ مي‌باشد.

اين نوع اندازه ‌نويسي براي تايرهاي سواري، وانتي و كاميوني باياس استفاده مي‌شود. در تايرهاي باياس نسبت منظر در محدوده 82 تا 100 قرار دارد.

اندازه نويسي تايرهاي راديال سواري (195/65R15 91H):  
در اين روش رايج‌ترين شيوه براي اندازه نويسي تايرهاي راديال سواري است، 195 نشان‌دهنده عرض مقطع اسمي تاير بر حسب ميليمتر، 65 نسبت منظر(درصد پهنا)، R معرف ساختار راديال و عدد 15 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ مي‌باشد. همچنين در مثال فوق عدد 91 مبين شاخص بار و H‌ نشان‌دهنده شاخص سرعت تاير است.

اندازه نويسي لاستیک راديال وانتي و كاميوني (11R22.5):
در اين روش عرض مقطع و قطر رينگ استفاده مي‌شود در مثال فوق 11 معرف عرض مقطع اسمي تاير بر حسب اينچ و 22.5 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ مي‌باشد.

مجدداً يادآوري مي‌گردد كه براي تايرهاي وانتي عبارت LT در انتهاي اندازه تاير درج مي‌شود، مثل: 7.50R15LT لازم به ذكر است كه در تايرهاي وانتي و سنگين راديال نيز گاهي از اندازه نويسي تركيبي (مانند تاير سواري راديال) استفاده مي‌شود.

مانند: 295/80R22.5 در اين مثال عدد 295 عرض مقطع اسمي تاير بر حسب ميليمتر، 80 نسبت منظر، R معرف ساختار راديال و 22.5 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ مي‌باشد.

اندازه نويسي لاستیک بر اساس قطر لاستیک: 31/10.5R15LT
در اين نوع اندازه نويسي كه عموماً براي تايرهاي راديال وانتي و نيمه سنگين استفاده مي‌شود، قطر تاير نيز در اندازه نويسي تاير مدنظر قرار مي‌گيرد.

مثل تاير 31/10.50R15LT كه در آن 31 نشان‌دهنده قطر اسمي تاير باد شده بر حسب اينچ، 10.5 عرض مقطع اسمي تاير بر حسب اينچ، R معرف ساختار راديال و 15 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ مي باشد. LT هم كه مخفف تاير وانتي است.

اندازه نويسي بر حسب گروه‌‌بندي تاير
از آنجا كه برخي اندازه‌هاي تايرهاي سواري راديال با تايرهاي وانتي هم‌پوشاني دارند، براي مشخص كردن گروه تاير و تفكيك سواري از وانتي، قبل از درج اندازه با درج حروف P يا LT گروه تاير را مشخص مي‌كنند.

البته واضح است كه از روي شاخص بار (Load Index) نيز مي‌توان نوع كاربرد را مشخص نمود و در واقع اين نوع علامت‌گذاري براي سهولت تشخيص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال در P215/70R14، P مخفف سواري، 215 عرض مقطع اسمي بر حسب ميليمتر، 70 نسبت منظر، R معرف راديال و 14 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ است.

در LT215/75R15، LT مخفف وانتي، 215 نشان‌دهنده عرض مقطع اسمي بر حسب ميليمتر، 75 نسبت منظر، R معرف ساختار راديال و 15 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ مي‌باشد.
همچنين در 185R14C، 185 عرض مقطع اسمي بر حسب ميليمتر، R ‌معرف ساختار راديال، 14 قطر اسمي رينگ بر حسب اينچ و C مخفف Commercial به مفهوم وانتي است.

اندازه ‌نويسي لاستیک