حتما در تاریخ و ساعت مشخص شده برای نصب به آدرس بزرگراه رسالت بین دردشت و باقری مقابل پمپ بنزین فروشگاه تایرستان مراجعه کنید.متذکر میشویم به همراه داشتن ، سند سبز، کارت ملی و کارت بانکی به نام خریدار الزامی است.